Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over de dienstverlening of het functioneren van een register-casemanager aangesloten bij het RSC? Bespreek dit dan met de betreffende casemanager of met uw werkgever om samen naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie van het RSC.

Hoe gaat het in zijn werk?
In het Klachtenreglement leest u welke gegevens u moet aanleveren en hoe het traject precies verloopt. Samenvattend:

  • Als de klacht voldoet aan de eisen, zal de klachtencommissie aan de betreffende RSC’er een reactie vragen.
  • Ook wordt een datum bepaald voor de mondelinge behandeling van de klacht.
  • Bij deze mondelinge behandeling (live of via een videoverbinding) zijn zowel de klager als de RSC’er aanwezig.
  • U kunt zich beiden laten ondersteunen door een derde; dit is wel op eigen kosten.
  • De klachtencommissie beslist bij meerderheid van stemmen of de klacht wel of niet in behandeling wordt genomen en/of de klacht gegrond of ongegrond is. U kunt tegen een uitspraak niet in beroep gaan.
  • De klachtencommissie stuurt een kopie van de beslissing naar het bestuur van het RSC. Hierbij kan de commissie ook advies uitbrengen. Het bestuur beslist of er maatregelen worden getroffen naar aanleiding van het besluit van de commissie en zo ja, welke.

Kortom: de klachtencommissie heeft niet de bevoegdheid om RSC’ers te (laten) berispen en/of te (laten) schrappen uit het register en kan evenmin een schadevergoeding toekennen aan één van beide partijen.

Klik hier voor de klachtenregeling: Klachtenregeling oktober 2021

Wie hebben zitting in de Klachtencommissie?
De Klachtencommissie bestaat uit twee geregistreerden van het RSC én een onafhankelijke voorzitter met een juridische achtergrond:

  Mr. Jörg Gerrits, voorzitter

  Chantal Jansen ROV

  Carmen Schrader RCMC ADVI