Voorlichtingsnieuwsbrief RSC

Voorlichtingsnieuwsbrief RSC

We merken dat er best wat vragen leven over wat het betekent om aangesloten te zijn bij het RSC. Waar staat het RSC voor? Hoe zit het met het gebruik van titels? Hoe kun je PE-punten halen? In deze nieuwsbrief krijg je antwoord.

Waar staat het RSC voor?

Het RSC staat en gaat voor gespecialiseerde, professionele en werkgerichte begeleiding voor iedereen die te maken heeft met (dreigende) uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid. En voor maximaal onderscheidend vermogen voor de casemanagers die deze dienstverlening aanbieden.

Alle betrokkenen profiteren

Betrokkenheid van een professionele casemanager vormt een garantie voor actief en kundig procesmanagement en bevordert soepele werkhervatting. Door preventie van langdurige uitval en het voorkomen van onnodige medicalisering. Door optimale begeleiding van herstel en re-integratie. Door proactieve bewaking van rechten en plichten en oplossingsgerichte conflicthantering. Of door specialistisch advies over sociale zekerheid, arbodienstverlening, riskmanagement en verzekeringen. Hier profiteren niet alleen werkgever en werknemer van. Ook andere betrokkenen zoals de bedrijfsarts zijn gebaat bij een optimaal verlopend proces met de juiste focus. Of bij praktische ondersteuning door een casemanager in taakdelegatie.

Optimale kwaliteitsborging door constructieve samenwerking

Het RSC steekt veel energie in bevordering van de kwaliteit van casemanagers en behartiging van hun belangen. Hierbij zijn we graag een constructieve samenwerkingspartner voor iedereen die duurzame inzetbaarheid van werkenden een warm hart toedraagt. We werken actief aan kwaliteitsnormen en -leidraden voor alle vormen die casemanagement in de praktijk aanneemt. En we streven naar een helder vergezicht: opname van de casemanager als gecertificeerde kerndeskundige in de Arbeidsomstandighedenwet.

Wettelijke regeling biedt de beste kwaliteitsgarantie

Als we dit bij wet regelen, kunnen werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen er werkelijk op vertrouwen dat het goed zit. Zo doen we recht aan de grote maatschappelijke belangen die met duurzame inzetbaarheid van werkenden zijn gemoeid. Maar ook aan de in de voorbije decennia opgedane ervaring dat goed casemanagement het terrein is van gespecialiseerde professionals. Het ontstaan van registers en een reeks titels met bijbehorende opleidings- en kwaliteitseisen onderstreept dit. Wettelijke verankering is de logische vervolgstap en de ultieme bevestiging van de focus op kwaliteit en professionaliteit. Dit is niet alleen in het belang van casemanagers zelf, maar vooral ook in dat van iedereen die met hen samenwerkt.


Welke titel mag jij voeren?

Eén van de voordelen van inschrijving in het register is dat je een titel mag voeren. Zo is het voor opdrachtgevers duidelijk welke vakkennis je hebt en heb je binnen de arbeidsmarkt een streepje voor op casemanagers die zich niet registreren.

Welke titel je mag voeren is afhankelijk van je opleiding:

 • ROV® voor gediplomeerden Regie op Verzuim
 • ROZ voor gediplomeerden Regie op Ziektewet
 • ROW voor gediplomeerden Regie op Werkvermogen
 • RCM® voor gediplomeerden Post Bachelor Register Casemanagement
 • RSZ® voor gediplomeerden Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid/ Risk Management Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid
 • RCMC® voor gediplomeerden Post Bachelor Register Casemanagement plus Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid OF voor gediplomeerden Register Case- en Caremanagement.
 • ADVI voor gediplomeerden Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige
 • CMTD® voor gediplomeerden Casemanager Taakdelegatie

Heb je een specialisatie gedaan, dan maken we deze zichtbaar als aantekening in ons register. Zo kunnen opdrachtgevers bijvoorbeeld zien dat je ROV bent en de aantekeningen voor de specialisatie ‘Taakdelegatie’ en ‘Conflicthantering’ hebt behaald.

Een titel is niet vrijblijvend

Het voeren van je titel betekent ook dat je bereid bent je vakkennis op peil te houden. Je behaalt PE-punten met bijvoorbeeld het volgen van bijscholingen en intervisie, het bijwonen van het RSC-jaarcongres en je doet de driejaarlijkse kennistoets.

Schrijf je jezelf uit bij het RSC, of word je uitgeschreven omdat je de benodigde PE-punten niet behaalt, dan mag je dus ook je titel niet meer gebruiken! Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.


Programma voor permanente educatie (PE)

Het RSC heeft ontwikkeling van kennis en vaardigheden hoog in het vaandel staan. Deze bepalen immers jouw onderscheidende waarde binnen de wereld van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Omdat die wereld voortdurend verandert, verlangen we van professionals die bij ons aangesloten zijn dat zij hun kennis en vaardigheden up to date houden.

Je moet elke twee jaar 25 PE-punten behalen. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken, organiseren we elke maand bijscholingssessies over diverse onderwerpen. Daarnaast kun je het RSC-jaarcongres bijwonen, een specialisatie volgen en aan intervisiebijeenkomsten deelnemen. Ook de PE-toets levert PE-punten op. Je mag naar eigen inzicht en voorkeur bepalen hoe je de 25 PE-punten behaalt. De puntentoekenning is als volgt:

 • Bijscholingsdagdeel: 3 punten
 • Bijscholings- of kennisdag (2 dagdelen): 6 punten
 • RSC-jaarcongres: 2 punten
 • Intervisie: 1 punt (maximaal 6 per jaar)
 • PE-toets: 10 punten
 • Permanent Actueel: 6 punten per jaar
 • Specialisatie (Regie op Ziektewet verkort, Casemanager Taakdelegatie verkort, Specialist conflicthantering/kompas): 15 punten
 • Vervolgopleiding (Post Bachelor Register Casemanagement, Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid): 25 punten

Twee bijscholingen per jaar verplicht

Wij vinden het borgen van kwaliteit zeer belangrijk. Daarom stellen wij het volgen van twee bijscholingsdagdelen per jaar verplicht. Deze kunnen vanuit de RSC-registratie aantrekkelijk en eenvoudig via het RSC worden afgenomen. Kies je voor een Uitgebreid- of Zelfstandigen-registratie, dan zitten de twee bijscholingen automatisch in het abonnementsgeld.
Zou je graag een bepaald onderwerp in het bijscholingsprogramma zien? Laat het ons weten, dan kunnen we hiermee rekening houden.

PE-toets

Als RSC’er maak je één keer in de drie jaar een verplichte PE-toets. De PE-toets bestaat uit 30 meerkeuzevragen en wordt verzorgd door Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid. Als je gewoon je vakkennis bijhoudt, moet de toets geen enkel probleem zijn. Je kunt de toets op verschillende plaatsen in het land maken, in een vooraf vastgestelde periode in het voor- en najaar. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Hoe worden de PE-punten geregistreerd?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het opvoeren van je behaalde PE-punten. Dit kan onder Mijn RSC op de website. Als dat van toepassing is upload je daarbij een bewijs van deelname of certificaat. Van activiteiten als bijscholingen of webinars georganiseerd door het RSC, ontvangen wij een presentielijst zodat we de opgevoerde punten kunnen controleren.


Permanent Actueel

Heb je Permanent Actueel al ontdekt? Hier vind je elke maand artikelen over relevante ontwikkelingen in ons vakgebied waarmee je ook weer PE-punten kunt verdienen.

Permanent Actueel vind je onder het kopje ‘Het register’ op de website. In het artikeloverzicht zie je welke artikelen voor jou interessant zijn. De groene module Algemeen bevat artikelen die voor alle RSC’ers gelden. Maar er zijn ook modules die bijvoorbeeld vooral voor de RSZ’er of ROW’er interessant zijn.

Onder elk artikel staan een aantal vragen die je kan beantwoorden. Heb je zes maanden lang alle artikelen bestudeerd en de vragen beantwoord, dan kun je een certificaat downloaden. Hiermee kun je in Mijn RSC 3 PE-punten opvoeren. Per jaar zijn er zo dus 6 PE-punten te behalen.


Onafhankelijke klachtencommissie

Hoezeer je ook je best doet, soms kan er iemand zijn die niet tevreden is over jouw dienstverlening. Meestal valt dit onderling wel op te lossen. Komen partijen er onderling niet uit, dan kan de onafhankelijke klachtencommissie van het RSC helpen de impasse te doorbreken.

De Klachtencommissie bestaat uit twee geregistreerden van het RSC én een onafhankelijke voorzitter met een juridische achtergrond

 • Mr. Jörg Gerrits, voorzitter
 • Chantal Jansen ROV
 • Carmen Schräder RCMC, ADVI

Het bestuur van het RSC begrijpt heel goed dat het vervelend kan zijn als er op enig moment door iemand wordt geklaagd over jouw werkwijze. Maar, de meeste klachten komen niet vanzelf. We zijn ervan overtuigd dat van iedere klacht een kans kan worden gemaakt om te reflecteren op het eigen functioneren en het een volgende keer (nog) beter of anders te doen. Daarnaast kan het natuurlijk ook prettig zijn als de klachtencommissie bevestigt en uitlegt dat een bepaalde klacht ongegrond is en dat op een juiste en professionele wijze invulling en uitvoering is gegeven aan het case- of caremanagement.

In het Klachtenreglement (te vinden op de website) staat beschreven hoe het traject precies verloopt. De klachtencommissie beslist bij meerderheid van stemmen of de klacht wel of niet in behandeling wordt genomen en/of de klacht gegrond of ongegrond is. De klachtencommissie stuurt een kopie van de beslissing naar het bestuur van het RSC. Hierbij kan de commissie ook advies uitbrengen. Het bestuur beslist of er maatregelen worden getroffen naar aanleiding van het besluit van de commissie en zo ja, welke.

De klachtencommissie heeft dus niet de bevoegdheid om RSC’ers te (laten) berispen en/of te (laten) schrappen uit het register. Ook kan de klachtencommissie niet een schadevergoeding toekennen aan één van beide partijen.

Meer informatie:
Klachtenregeling – Register Specialistisch Casemanagement


RSC Werkwijzer Casemanagement Taakdelegatie

Het RSC heeft een Werkwijzer Casemanagement Taakdelegatie ontwikkeld vanuit de visie van de casemanager. De Werkwijzer wordt gepresenteerd op het RSC Jaarcongres op 13 april 2022.

Casemanagement in taakdelegatie onder auspiciën van de bedrijfsarts heeft de laatste jaren een flinke groei doorgemaakt. Dat is niet zo vreemd: een voordeel van taakdelegatie is dat deze werkwijze op verantwoorde wijze kan helpen om de druk op bedrijfsartsen te verlagen. Bedrijfsartsen krijgen zo meer ruimte om te focussen op aspecten van werk en gezondheid waarop hun toegevoegde waarde het grootst is.

Er bestond al wel een Werkwijzer taakdelegatie, maar deze is geschreven voor de bedrijfsarts. Met de RSC werkwijzer richten we ons specifiek op de casemanager die in taakdelegatie werkt. De werkwijzer biedt alle handvatten om het werken in taakdelegatie onder auspiciën van de bedrijfsarts verantwoord uit te voeren.

Voorlichtingsnieuwsbrief RSC