Update voortgang fusiebesprekingen RSC en RNVC

De ambitie en wil is er, 1 januari 2021 komt te vroeg om de beoogde fusie tussen het RSC en de RNVC te realiseren.

De eerste oriënterende gesprekken tussen het RSC en de RNVC, hebben eind 2019 plaatsgevonden. Het resultaat van deze gesprekken was dat beiden de ambitie en wil hebben uitgesproken om te komen tot één beroepsvereniging voor alle register-casemanagers in Nederland.

Sinds april 2020 hebben beiden een fusiecommissie benoemd. Uit deze commissies zijn werkgroepen geformeerd (organisatie – juridisch, financieel, onderwijs). De opdracht aan de werkgroepen is het uitwerken van de te nemen stappen om een fusie vorm te geven en succesvol te realiseren. Hierbij is een stip op de horizon gezet van 1 januari 2021.

Tijdens een gezamenlijke vergadering op 19 oktober 2020 hebben we geconstateerd dat het realiseren van de fusie per 1 januari 2021 vooralsnog niet haalbaar blijkt te zijn. Het Corona-tijdperk waarin we op dit moment verkeren, helpt niet mee om een fusie daadwerkelijk te realiseren. De ambitie, wil en de uitgangspunten om te komen tot één beroepsverenging blijft echter onveranderd.

Om een fusie op gelijkwaardigheid te hebben, is het goed dat beide partijen een duidelijke visie hebben op de ontwikkeling naar de toekomst. Om deze gestalte te geven nemen beide partijen nu de tijd om deze visie voor zichzelf te duiden. Begin 2021 komen de fusiecommissies bijeen om te kijken of fusiegesprekken kunnen worden opgepakt.

Gaston Merckelbagh (voorzitter fusiecommissie RSC)

Monique Ballering- van der Laan (voorzitter fusiecommissie RNVC)

Update voortgang fusiebesprekingen RSC en RNVC