RSC

Het RSC

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) waarborgt de kwaliteit van gespecialiseerde begeleiding bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. We doen dit namens de professionele casemanagers die deze begeleiding verzorgen én namens de riskmanagers sociale zekerheid die sturen op de kaders waarbinnen dat gebeurt. Want bij beide beroepsgroepen levert gecertificeerde kwaliteit een onmisbare bijdrage aan een duurzaam inzetbare beroepsbevolking. En daarmee aan een stabiele en succesvolle samenleving.

 

Wij staan voor betrouwbaarheid

Iedereen die te maken krijgt met (dreigende) uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid moet kunnen vertrouwen op gespecialiseerde, professionele en werkgerichte begeleiding en advisering. Zo kunnen mensen hun talenten en vaardigheden zo goed mogelijk blijven benutten voor een volwaardige bijdrage aan de samenleving. En zo kunnen de organisaties waar zij voor werken zich maximaal concentreren op hun kerntaken en doelstellingen.

 

Ons register maakt kwaliteit inzichtelijk

Om de kwaliteit van risk- en casemanagement te waarborgen, beheert het RSC een openbaar register. Inzage is vrij; aan inschrijving en behoud van registratie zijn juist strenge en onafhankelijk getoetste diploma- en bijscholingsvereisten verbonden. Hierdoor vormt het register een betrouwbaar vertrekpunt voor opdrachtgevers en samenwerkingspartners van risk- en casemanagers. Het reikt dienstverleners aan op wie zij kunnen bouwen. Een ingebouwd systeem van titels en erkende specialisaties geeft inzicht in de specifieke kwaliteiten van de geregistreerde professionals. Dit bevordert optimale afstemming van vraag en aanbod.

 

Kwaliteit hoort onomstreden te zijn

In het verlengde van de inspanningen rond het register werkt het RSC actief aan een breder kader van kwaliteitsnormen en -leidraden, voor alle vormen die casemanagement in de praktijk aanneemt. Ons vergezicht is erkenning van casemanagement als gecertificeerd specialisme in de Arbowet. Maar bovenal spannen we ons in voor overname van ons kwaliteitskader in de certificeringsvereisten voor arbodienstverlening, en in de gunningscriteria voor tenders en aanbestedingen. Zo dragen we bij aan een wereld waarin de toegevoegde waarde van professioneel casemanagement voor iedereen helder is, en de kwaliteit van geregistreerde casemanagers onomstreden. Want dat is hoe het volgens ons hoort te zijn.

 

Doelstelling

Het RSC is een stichting voor iedereen die als gediplomeerd casemanager werkzaam is binnen het vakgebied van case- en caremanagement. Het RSC behartigt de belangen van geregistreerden en stelt een openbaar te raadplegen register voor klanten en samenwerkende partners beschikbaar.

Het RSC wil een constante bijdrage leveren aan het actualiseren van kennis op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid. Dit doet het RSC door:

  • tijdig informatie te verstrekken over ontwikkelingen in de sociale zekerheid en over wetswijzigingen;
  • jaarlijks verplichte bijscholingen voor geregistreerde RSC’ers te organiseren voor handhaving van de inschrijving;
  • het onderhouden en verhogen van de kennis en vakbekwaamheid van de geregistreerde RSC’ers door middel van studie, discussie, ervaringsuitwisseling, de inrichting van een informatiepunt, het volgen van en bericht geven over belangrijke jurisprudentie en het uitgeven van vakpublicaties;
  • het organiseren van contacten met andere partijen, besturen en beroepsverenigingen, publiek en privaat, die actief zijn op het gebied van arbeidsongeschiktheid;
  • het bevorderen van aandacht en bijdragen tot discussie en meningsvorming voor de advisering en begeleiding van tijdelijke en langdurige arbeidsongeschiktheid bij arbeidsorganisaties en andere publieke en private partijen die direct of indirect met het vakgebied te maken hebben.