Reglementen

Specialistisch casemanagers die zijn ingeschreven in het RSC houden zich aan de gedragscode van het RSC. De code dient als leidraad voor het professionele gedrag dat van de casemanager verwacht mag worden.
Download hier de Gedragscode

Het RSC kent een klachtenregeling voor wie een formele klacht wil indienen. De klacht wordt door een onafhankelijke commissie in behandeling genomen.
Download hier de Klachtenregeling.

Heeft u een klacht over de handelswijze van een RSC-lid? Dan kunt u een klacht bij het bestuur indienen.
Download hier de klachtenregeling handelswijze RSC-leden.

Het RSC is een onafhankelijke stichting. We zijn druk bezig aan het RSC een vereniging te koppelen. het bestuur blijft dan in de stichting en de leden komen in de vereniging met een ledenraad, waarbij zij stemrecht krijgen op bestuursbesluiten. Een nadere uitwerking volgt spoedig.

Download hier het intern reglement van het RSC.

Reglement Permanente Educatie 2020