Reactie RSC op concept wetsvoorstel Minimumbeloning zelfstandigen en Zelfstandigenverklaring

Een verplichte offerte, ureninschatting en factureren op uurbasis: de concept wetsvoorstellen Minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring brengen veel administratieve belasting met zich mee voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Er is veel kritiek op deze voorstellen. Ook het RSC heeft op de internetconsultatie gereageerd.
De wet Minimumtarief zelfstandigen

Het doel van de wet Minimumtarief Zelfstandigen (WMZ) is om de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen met een minimumtarief van € 16 uur. Deze € 16 per uur moet overblijven na aftrek van de direct aan de opdracht toe te rekenen kosten. De verplichting om het minimumtarief te betalen geldt behalve voor zakelijke opdrachtgevers ook voor particuliere opdrachtgevers. Voor zelfstandigen en zakelijke opdrachtgevers gelden onder meer de volgende verplichtingen:

  •  De zelfstandige moet voorafgaand aan elke opdracht een inschatting maken van de directe kosten en uren en deze gegevens in de vorm van een uren- en kostenoverzicht aan de opdrachtgever overleggen om het uurtarief te berekenen. De zelfstandige moet ook tussentijds en na afloop van de opdracht een uren- en kostenoverzicht aan de zakelijke opdrachtgever verstrekken.
  • De zakelijke opdrachtgever heeft de verplichting de hierboven genoemde gegevens te controleren.
  • Als achteraf blijkt dat meer directe kosten en/of directe uren zijn gemaakt dan vooraf is ingeschat en het tarief daardoor onder het minimumtarief uitkomt, is de zakelijke opdrachtgever verplicht om bij te betalen. Een deel van het ondernemersrisico verschuift hierdoor naar de opdrachtgever.
  •  De zakelijke opdrachtgever moet bij het einde van de opdracht en per betalingstermijn controleren of hij aan betaling van het minimumtarief voldoet en dit administreren. Deze beoordeling inclusief achterliggende stukken en het bewijs van girale betaling neemt de opdrachtgever op in zijn administratie.
  • Bij opdrachten die langer duren dan een maand moet in beginsel per maand worden gefactureerd en uitbetaald. Partijen kunnen schriftelijk afspraken maken over het moment van facturering, waarbij minimaal per drie maanden moet worden gefactureerd.

Deze verplichtingen gaan gelden naast het opstellen van (en werken volgens) een overeenkomst van opdracht.

De wet op de Zelfstandigenverklaring

Zzp’ers die meer dan € 75 per uur verdienen kunnen onder bepaalde voorwaarden een zelfstandigenverklaring gaan gebruiken. Hiermee spreken opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf af dat de opdrachtnemer als zelfstandige werkt. De zelfstandige weet dan zeker dat hij geen premies voor werknemersverzekeringen hoeft af te dragen, en de opdrachtgever dat hij niet achteraf loonheffingen moet betalen.

De eisen om te kunnen werken met de verklaring zijn:

  • er moet een KVK-inschrijving zijn
  • het uurtarief moet ten minste € 75,- bedragen en
  • de duur van de opdracht is ten hoogste een jaar.

Om vast te kunnen stellen dat er ten minste sprake is van een tarief van € 75,- per uur gelden dezelfde administratieve verplichtingen als bij het minimumtarief: een schriftelijke offerte vooraf en maandelijkse facturen om de werkelijke situatie te kunnen toetsen.

Reactie RSC bij internetconsultatie

Het bestuur van het RSC heeft bij de internetconsultatie de volgende tekst ingediend:

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) vertegenwoordigt bijna 1.500 casemanagers verzuim, zowel in loondienst als zelfstandigen. Het RSC heeft met belangstelling kennis genomen van de concept wetsvoorstellen minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring en geeft hierop graag een reactie.

Het RSC waardeert het dat de minister voor ogen heeft een groep kwetsbare zelfstandigen aan de onderkant van de markt bescherming te bieden. De wijze waarop echter deze aanvullende wetgeving is uitgewerkt, is niet werkbaar en niet zinvol voor onze achterban. Het voorstel brengt erg veel en onnodige administratieve lasten met zich mee, zowel voor de opdrachtnemer als de opdrachtgever. Bovendien zal het in praktijk lastig worden om te bepalen welke voorbereidingstijd en bijkomende kosten wel en niet meegerekend mogen worden. De administratieve lastendruk van de voorgestelde wetgeving aan zowel de zijde van opdrachtgever als opdrachtnemer is in onze ogen niet werkbaar.

We zetten vraagtekens bij de wet Zelfstandigenverklaring. Casemanagers die als zzp’er werken zullen meestal meer verdienen van € 75 per uur. Naar onze mening vormen zij geen ‘probleemgroep’. Zij hebben bewust voor het zelfstandig ondernemerschap gekozen en krijgen er nu onnodig een pakket verplichtingen erbij.

Er zijn ook casemanagers die in de middengroep vallen en met een lager tarief als zelfstandige akkoord gaan vanwege de continuïteit die zij vaste klanten bieden. Ze hebben bij de klant de ene keer meer en dan weer minder werk, afhankelijk of de organisatie wel of niet langdurig verzuim kent. Het is niet werkbaar wanneer ze voor elke opdracht met de webmodule moeten nagaan of de opdracht wel of niet als zelfstandig ondernemer wordt aangegaan.

Ze kiezen juist heel bewust voor zelfstandigheid en bedienen meerdere relaties met hun expertise. De zelfstandig werkende casemanagers werken onderling ook in een netwerkstructuur zodat anderen hun taken kunnen overnemen als ze zelf onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn. Het gespecialiseerde werk wordt verricht tot volle tevredenheid van opdrachtgever en -nemer.

De meest casemanagers werken al snel langer dan een jaar voor een opdrachtgever. Dat heeft als voordeel dat zij bekend zijn met het bedrijf, het werk en de werknemers en de arbeidsomstandigheden. Juist voor het aandachtsgebied verzuim en re-integratie is dat een voordeel.
Wij zien niet in waarom er na een jaar wel sprake zou moeten zijn van een dienstverband. Het is voor onze achterban, die als specialist voor langere tijd (ook langer dan 1 jaar) bij een klant zitten, op deze manier niet werkbaar.

Wij vragen u dringend om deze wetsvoorstellen niet in te dienen bij de Tweede Kamer.

Reactie RSC op concept wetsvoorstel Minimumbeloning zelfstandigen en Zelfstandigenverklaring