Rapport Commissie Borstlap: arbeidsmarkt moet meer activerend worden

Vandaag, op 23 januari, presenteert de Commissie Regulering van werk haar langverwachte rapport met maatregelen om de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt terug te dringen. Een afvaardiging van het bestuur van het Register Specialistisch Casemanagement is bij deze presentatie aanwezig. De commissie legt veel nadruk op ontwikkeling en inzetbaarheid en een gelijkwaardige behandeling van werknemers en zzp’ers. Daarnaast pleiten ze voor een collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Ze stellen voor om de loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen naar 1 jaar. Morgen verschijnt de VeReFi whitepaper. Nu eerst een nieuwsflits.

Nederland is doorgeschoten in flexwerk volgens de commissie

Steeds meer Nederlanders werken met een tijdelijk contract of als zelfstandige. Een onwenselijke situatie volgens de commissie onder leiding van Hans Borstlap. Flexwerkers zijn slecht beschermd tegen baanverlies, ziekte of kennisveroudering, kunnen geen huis kopen of durven geen gezin te stichten. Nergens in Europa is flex zo doorgeschoten als in Nederland. De commissie roept de regering op nu in te grijpen en doet daarvoor vergaande voorstellen.

Flexwerk duurder maken

Flexwerk is nu te goedkoop stelt de commissie. De inhuur van flexwerkers moet dan ook duurder worden, bijvoorbeeld door hogere premies te heffen, het minimumloon voor flexwerkers te verhogen of door invoering van een flextoeslag bovenop hun salaris.
Dat is in lijn met de Wet arbeidsmarkt in balans die dit jaar is ingevoerd. Werkgevers betalen daardoor meer WW-premie als ze flexwerkers inzetten. Een minimumtarief voor zzp’ers van € 16 per uur zoals het kabinet voorstelt, lost echter niets op volgen de commissie. Dit zal alleen leiden tot enorme administratieve lasten.

Invoering deeltijdontslag

Bedrijven hebben blijvend behoefte aan flexibiliteit. Daarom zou de wet zo veranderd moeten worden dat zij met hun vaste personeel sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Werkgevers moeten dus eenzijdig de arbeidsovereenkomst kunnen aanpassen. Het zou bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn vast personeel minder te laten werken als er minder opdrachten zijn. Werknemers krijgen in die periode uiteraard ook minder loon uitbetaald. Ook zouden werknemers op andere locaties of op andere taken ingezet moeten kunnen worden. De commissie verwacht dat werkgevers door een grotere interne wendbaarheid eerder geneigd zullen zijn een vast contract aan te bieden. Bovendien zouden zo minder snel gedwongen ontslagen nodig zijn in tijden dat het slechter gaat.

Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar

De commissie vindt dat werkgevers te zwaar worden belast met de plicht om zieke werknemers twee jaar lang hun loon door te betalen. Dat is erg veel, vergeleken met andere landen en moet één jaar worden.

Afschaffen fiscale voordelen voor zelfstandigen

De commissie pleit ervoor fiscale voordelen voor zelfstandigen zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling volledig af te schaffen. Iedereen die werkt moet op dezelfde manier worden belast over de inkomsten uit arbeid. Hierdoor verdwijnt de financiële prikkel waardoor regulier werk steeds vaker door zelfstandigen wordt gedaan. Uiteraard is werkgeversorganisatie MKB-Nederland fel tegen het afschaffen van deze fiscale voordelen.

Werkzaamheden worden leidend

Op dit moment bepaalt de contractsvorm of iemand als werknemer of zelfstandige wordt gezien. De commissie stelt voor het arbeidsrecht zo aan te passen dat de feitelijke werkzaamheden bepalen of iemand werknemer in loondienst of zelfstandige is.
Ook adviseert de commissie om het aantal contractvormen terug te brengen tot drie soorten werkenden: werknemers met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, zelfstandigen en werknemers die op uitzendbasis tijdelijk werk verrichten.

Verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

De commissie stelt ook voor dat er weer een arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor alle werkenden. Bij de uitwerking van het pensioenakkoord is al bedongen dat die verzekering er komt voor zelfstandigen. Maar als het aan de commissie ligt, wordt dat breder getrokken. Dat zou beter aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt waarop mensen steeds vaker afwisselend, of zelfs tegelijk, werknemer of zelfstandige zijn.

Persoonlijk ontwikkelbudget en loopbaanwinkel

Iedereen zou bij de geboorte de beschikking moeten krijgen over een gelijk, persoonlijk ontwikkelbudget dat gedurende de hele loopbaan kan worden gebruikt om bij te blijven of om te scholen. Dit budget moet hoog genoeg zijn om scholing tot en met een universitaire studie te bekostigen.
Door de jaren heen wordt het leergeld aangevuld door de werkgever en de transitievergoeding bij ontslag. Wie er met al die opleidingskeuzes en de zoektocht niet uitkomt, kan terecht bij de loopbaanwinkel voor individuele begeleiding. De commissie hoopt dat dit plan ook de bijna een miljoen Nederlanders die nu aan de kant staan, aan het werk helpt.
Voor wie een gewone baan te hoog gegrepen is, zouden er gesubsidieerde basisbanen moeten komen tegen het minimumloon, een variant op de oude Melkert-banen. Dat sluit aan bij het advies van de WRR in het rapport ‘Het betere werk’.

Rapport Commissie Borstlap: arbeidsmarkt moet meer activerend worden