Het RSC waarschuwt: pas op met het zelf verstrekken van WIA-voorschotten!

Door de coronacrisis laten WIA-beoordelingen nog wel eens op zich wachten. Dat kan leiden tot vervelende situaties. Als de wachttijd ten einde is, stopt in principe de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Als een beslissing op de WIA-aanvraag uitblijft, kan er een periode volgen waarin de werknemer geen loon ontvangt en evenmin een uitkering. De beste oplossing zou zijn dat het UWV een voorschot verstrekt op de WIA-of WW-uitkering. Een andere oplossing zou kunnen zijn dat de werkgever overgaat tot een zogenaamde “onverschuldigde betaling”. Het RSC wil werkgevers uitdrukkelijk waarschuwen hier erg voorzichtig mee te zijn.

Dat geldt zeker als de werkgever een eigenrisicodrager is en ervoor gekozen heeft de uitkering zelf aan de werknemer te verstrekken. Het is heel risicovol om mogelijk onverschuldigde betalingen te doen als mensen niet meer bij u werken en er geen binding meer is. Tenzij dit verplicht is vanuit de cao. Als een werknemer niet meer in dienst is, kan de werkgever het voorschot immers niet verrekenen. Terugvorderen is dan eigenlijk altijd heel lastig en misschien wel onmogelijk. Vandaar dat ons standpunt is dat de werkgever niet het loon blijft doorbetalen, maar het voorschot echt door het UWV moet laten uitbetalen.

Verregaande gevolgen voor eigenrisicodragers

Maar ook als het UWV een voorschot uitbetaalt, kan dit vervelende gevolgen hebben. In de praktijk blijkt namelijk dat het UWV dit voorschot direct al in rekening wil brengen bij de WGA-eigenrisicodrager. En dit is volgens het RSC niet juist zolang het WGA-recht niet officieel is vastgesteld. Het UWV is van mening dat ‘het recht’ ontstaat vanaf het moment dat de verzekerde aan de voorwaarden voldoet en niet pas op het moment dat een WIA-beschikking wordt afgegeven..

Deze discussie heeft verregaande gevolgen voor de eigenrisicodragers. De vraag is wat er met de voorschotten wordt gedaan op het moment dat het UWV wel een definitieve WIA-beoordeling afgeeft? Betekent dit dat het voorschot met terugwerkende kracht met de eigenrisicodrager wordt verrekend? Die vraag is zeker van belang gezien een andere casus waarbij een werkgever in afwachting van een beslissing van het UWV het loon doorbetaalde aan de verzekerde. Het UWV was toen van mening dat dit loon uit arbeid was en daardoor niet voor verrekening in aanmerking kwam.

Betaal pas als het WGA-recht is vastgesteld

Gelukkig heeft het UWV het proces om voorschotten te betalen inmiddels beter ingericht. Wel is het RSC van mening dat de voorschotten niet aan de werkgevers die WGA-eigenrisicodrager zijn doorbelast kunnen worden. Ons advies is om de rekening van de WGA pas te betalen als het WGA-recht daadwerkelijk is vastgesteld.

Het RSC onderbouwt haar mening op grond van artikel 83 lid 1 van de WIA dat: “de eigenrisicodrager het eigen risico draagt nadat het recht op een WGA-uitkering is ontstaan. [2] Een WIA-uitkering ontstaat op basis van artikel 54 als de verzekerde aan een aantal voorwaarden heeft voldaan. In deze opsomming is geen voorbehoud opgenomen over de termijn waarbinnen het UWV een WIA-beoordeling doet. Ook in artikel 55 wordt niet gerept over de voorwaarde dat een tijdige WIA-beoordeling door het UWV plaatsvindt. Ook dit artikel heeft uitsluitend betrekking op voorwaarden die gelden voor de verzekerde. Het feit dat het UWV meer tijd nodig heeft om tot een WIA-beoordeling te komen, kan dus niet worden afgewenteld op de eigenrisicodrager (lees de werkgever). De door te belasten WGA-lasten kunnen pas worden vastgesteld vanaf het moment dat het UWV een WIA-beoordeling heeft vastgesteld.

Wel kunnen wij ons voorstellen dat de wijze van vergoeding van de uitkering eventueel medebepalend is voor de keuze van het UWV. Een eigenrisicodrager heeft de keuze om de uitkering rechtstreeks door het UWV aan de verzekerde te laten betalen of om dat zelf te doen. Met andere woorden: niet in alle gevallen zal het UWV de gelegenheid hebben om na de definitieve beoordeling de betalingen van de voorschotten rechtstreeks met de verzekerde te verrekenen. In de meeste gevallen verstrekt het UWV echter wel de uitkering aan de deelnemer. In die gevallen zou een onderlinge verrekening van de voorschotbetaling en de definitieve uitkering eerder voor de hand liggen.

Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is wat de overweging ofwel de basis van dit standpunt van het UWV is, hebben wij uiteraard begrip voor het feit dat het UWV de verzekerden niet wil opzadelen met de financiële gevolgen van het uitblijven van een tijdige WIA-beoordeling. Maar wij vinden dat ook de werkgevers hiermee niet kunnen worden opgezadeld. Ook zij ondervinden de gevolgen van de crisis in financieel opzicht. Het is daarom onterecht dat zij de rekening krijgen gepresenteerd van een vertraagde uitvoering van een WIA-beoordeling door het UWV.

Overigens hebben we in een eerdere uiteenzetting al aandacht besteed aan de gevolgen van corona op wettelijke verplichtingen in het kader van de loondoorbetalingverplichting.[1] Daarin hebben we ook stil gestaan bij de gevolgen van het eventueel uitblijven van een beslissing van het UWV en de gevolgen die dit voor de verzekerde kan hebben, namelijk géén inkomsten. Op dat moment was nog de verwachting dat het UWV voor de sociaal-medische beoordeling wel een tijdige beschikking kon afgeven en indien dit niet het geval was, een verzoek voor een voorschot bij het UWV zou kunnen worden ingediend of via de werkgever een “onverschuldigde betaling” op basis van artikel 6:203 BW zou kunnen worden verstrekt.  We willen hierop dus nu aanvullend toevoegen dat werkgevers erg voorzichtig moeten zijn met deze onverschuldigde betaling en bij voorkeur aangeven dat UWV het voorschot verstrekt.

Faculteit RSZ (Riskmanagement Sociale Zekerheid

Notitie uitgewerkt door Joanna Schaad  (risk management sociale zekerheid)

[1] zie: https://www.register-rsc.nl/corona/uwv-en-wvp/)

[2] Art 83 lid 1 WIA: De eigenrisicodrager draagt gedurende een bij ministeriële regeling te bepalen periode nadat het recht op een WGA-uitkering is ontstaan het eigenrisico, bedoeld in artikel 82.

 

 

Het RSC waarschuwt: pas op met het zelf verstrekken van WIA-voorschotten!