Is voorselectie mogelijk?

Het standpunt van de AP dat er niets wijzigt aan de huidige regels ten aanzien van verzuim riep direct grote discussie en weerstand op. Voor de veiligheid van alle werknemers is het immers belangrijk om te weten dat de werknemer zich houdt aan alle RIVM-criteria. We kennen allemaal de huidige beleidsregels waar de werkgever alleen de volgende punten mag vragen en registreren:

 • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
 • de vermoedelijke duur van het verzuim;
 • de lopende afspraken en werkzaamheden;
 • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
 • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Wie stuur je naar de bedrijfsarts?
Een werkgever dient te weten of iemand wel of niet ziek is en wel of niet valt onder de loondoorbetalingsplicht. Deze beoordeling mag alleen de bedrijfsarts doen. Echter, gezien de schaarste van de bedrijfsartsen is enige voorselectie of een werknemer doorgestuurd moet worden naar de bedrijfsarts nu zeer gewenst. De ideale situatie is dat de Casemanagers Taakdelegatie dit doen die werken onder auspiciën van de bedrijfsarts. Veel organisaties zijn nog niet ingericht op dit model.

Vandaar onze vraag aan de AP om in deze bijzondere situatie de mogelijkheid te bieden dat de werkgever ook voor de veiligheid van de collega’s, een eerste voorselectie maakt die er als volgt uit kan zien:

 1. Ben je thuis in verband met de richtlijnen van het RIVM om niet naar het werk te komen?
 2. Ben je vanwege ziekte of gebrek niet in staat om je eigen werk te doen? Schakel bij antwoord ‘ja’ de bedrijfsarts in om dit officieel vast te laten stellen.
 3. Als het antwoord nee is: Is er een andere reden dat je thuis blijft?

 

Registratie
Bij een gezonde werkrelatie waar wederzijds vertrouwen heerst, is de ervaring dat de werknemer hoe dan ook alles met de werkgever zal bespreken. Leg uiteraard niet het woord Corona vast in de verzuimadministratie, maar gebruik een algemene term zoals ‘incidenteel bijzonder verzuim’ om later een analyse te kunnen maken wat het reguliere verzuim was.

Het is straks voor o.a. de verzuimverzekeraar belangrijk om te weten welk deel van het verzuim veroorzaakt is door Corona. Immers, de premiestellingen zijn grotendeels gekoppeld aan het risico van de werkgever zelf.

Hoe dan ook is het niet mogelijk om ziektebeelden te benoemen in de administratie. Wellicht kan er wel een duiding worden gemaakt binnen het systeem zonder de woorden Corona te gebruiken. We denken zelf aan:

 • Regulier verzuim
 • Incidenteel bijzonder verzuim

We beseffen dat het een lastige afweging is. Als register-casemanagers werken we binnen de wettelijke kaders en moeten we dus bewaken dat ziektebeelden niet geregistreerd worden .