Kwetsbare werknemers

Wie behoren tot de groep kwetsbare werknemer? De Richtlijn COVID-19 hanteert hiervoor dezelfde indicatie als voor de jaarlijkse influenzavaccinatie. Een belangrijke uitzondering is dat de leeftijdsgrens is aangepast naar >70 jaar. Dit betekent dat de adviezen gelden voor alle personen ≥70 jaar  en/of personen ≥18 jaar met een onderliggende aandoening.

Bij werknemers boven de 18 jaar moet volgens de richtlijn bij de volgende aandoeningen rekening gehouden met een (mogelijk) vergrote kans op een ernstig ziektebeloop:

  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • slecht gereguleerde diabetes mellitus;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • een hiv-infectie in overleg met de hiv-behandelaar.

Het uitgangspunt is dat een kwetsbare werknemer in principe zijn werk kan blijven doen, zolang door iedereen consequent volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de instelling of organisatie wordt gewerkt (naast de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD) en persoonlijke beschermingsmiddelen goed worden toegepast. De inhoud van het werk en de individuele gezondheidsfactoren en werkomstandigheden vormen altijd het vertrekpunt. Het is van belang dat met de werkgever/leidinggevende in goed overleg en met gezond verstand wordt bekeken hoe taken kunnen worden uitgevoerd; hierbij is altijd een individuele risico-inschatting en maatwerk nodig; de bedrijfsarts adviseert.

Meer informatie: kwetsbare-werknemers-def-versie_a-i

Zwangere werkneemsters
Zwangere werkneemsters hebben volgens de arbowetgeving (artikel 1.42 Arbobesluit) recht op extra bescherming zolang er onzekerheid bestaat (voorzorgsprincipe). De werkgever hoort zwangere werkneemsters vrij te stellen van werkzaamheden waarbij de werkneemster direct in contact komt met COVID-19 patiënten en/of met besmette materialen. Er is op dit moment te veel onzekerheid om te besluiten dat zwangere werkneemsters buiten de groep kwetsbare personen vallen. Wel is de literatuur vooralsnog geruststellend. Op basis van de nu beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat het krijgen van COVID-19 een verhoogd risico geeft op een ernstig ziektebeloop bij zwangeren. Ook voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen zijn geen aanwijzingen. Meer informatie van het RIVM:  zwangerschap_werk_en_covid-19