Nieuws

WIA 60-plus: drie hulpmiddelen voor zorgvuldige begeleiding

WIA 60-plus: drie hulpmiddelen voor zorgvuldige begeleiding

Sinds 1 oktober 2022 kan UWV bij 60-plussers een vereenvoudigde WIA-beoordeling toepassen. Het RSC roept casemanagers op te voorkomen dat zieke oudere werknemers hierdoor te snel worden afgeschreven. Wij staan voor een samenleving waarin mensen hun talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kunnen blijven benutten. En ons land heeft nu echt iedereen nodig. Hierbij krijg je drie praktische hulpmiddelen voor zorgvuldige begeleiding van werkgever en werknemer bij de tijdelijke WIA-regeling voor 60-plussers.

Wij maken ons hard voor meer re-integratie in de eerste 2 ziektejaren
Voor ons is de vereenvoudigde WIA-beoordeling reden om ons hard te maken voor meer re-integratie in de eerste twee ziektejaren. Met dit doel roepen we de politiek op wettelijke drempels voor werkhervatting zo snel mogelijk weg te nemen. We hebben deze oproep verzonden naar minister van Gennip en de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 10 januari 2023 gaan we hierover ook in gesprek met het ministerie van SZW.

Drie hulpmiddelen voor zorgvuldige begeleiding
Net zo belangrijk is echter dat wij ons als beroepsgroep maximaal inzetten om 60-plussers voor de arbeidsmarkt te behouden. In de toekomst, maar zeker ook vandaag. De drie hulpmiddelen ondersteunen jou als casemanager hierbij. Ze geven praktische aandachtspunten voor alle drie de partijen die betrokken zijn bij de beslissing om wel of niet van de tijdelijke regeling gebruik te maken:

Download aandachtspunten voor casemanagers:

 
Download aandachtspunten voor werkgevers:

 
Download aandachtspunten voor werknemers:

 
Jij maakt het verschil!
We wensen je allereerst veel succes bij het benutten van deze hulpmiddelen. Jij maakt in je dagelijkse werk het verschil voor de werkgevers en werknemers die je begeleidt! Wij proberen intussen van onze kant hetzelfde te doen op het politieke vlak. Uiteraard houden we je op de hoogte van onze vorderingen.

Aanpassingen registratie RSC 1 januari 2023

Aanpassingen registratie RSC 1 januari 2023

Ook wij ontkomen helaas niet aan de inflatie en hogere kosten. Leveranciers en andere partijen waar we mee samenwerken verhogen de prijzen met soms wel meer dan 10%. Wij gaan niet alle kosten doorbelasten aan jou als deelnemer. Wij hebben dit gelukkig kunnen beperken tot een verhoging van ongeveer 5%.


Het is mogelijk dat deze e-mail in ongewenste e-mail terecht komt. Klik dan met je rechtermuis op de mail. Ga naar Ongewenste mail en kies voor Afzender nooit blokkeren.

RSC doet dringende aanbevelingen bij vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plus

Voorkom dat zieke oudere bij voorbaat wordt afgeschreven

HILVERSUM, 16 november 2022 – De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers die dit najaar van kracht werd, dreigt onbedoeld een grote groep werknemers richting uitkering en vervroegd pensioen te loodsen. Dit is het laatste dat we in de huidige maatschappelijke situatie moeten willen. Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) doet daarom een reeks praktische aanbevelingen aan het ministerie van SZW en UWV. ‘We moeten mensen niet afschrijven, maar ervoor zorgen dat ze kunnen overstappen naar een nieuwe werkgever.

Volgens de vereenvoudigde beoordeling krijgt iedereen die na 104 weken ziekte nog geen inkomen verdient het stempel WGA 80-100, zegt RSC-bestuurslid Marjol Nikkels. ‘Volgens het systeem zijn ze dan volledig arbeidsongeschikt, met een kans op herstel. Waar bij de normale WIA-beoordeling de omvang van het verwachte inkomensverlies de mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt, wordt dit bij de vereenvoudigde beoordeling losgelaten. Het gaat dus niet meer om wat mensen kúnnen verdienen, maar om de vraag of ze op dat moment daadwerkelijk een inkomen hebben. Veel van deze mensen kunnen wel degelijk nog werken, maar op deze manier loodsen we hen richting uitkering en vervroegd pensioen. Ik vind dat echt onverteerbaar. Het is juist dringend noodzakelijk om werknemers zo veel mogelijk voor de arbeidsmarkt te behouden: we hebben in Nederland nu echt iedereen nodig.

Meerdere nog onbenutte kansen

De kansen op werk zijn volgens het RSC al vroeg in het verzuimproces te vergroten door het poortwachterproces te optimaliseren. ‘In onze notitie sommen we meerdere nog onbenutte kansen op om werkgever én oudere werknemer langs deze weg te ondersteunen,’ zegt RSC-voorzitter Gaston Merckelbagh. ‘De crux is dat we 60-plussers met gezondheidsproblemen niet afschrijven, maar ervoor zorgen dat zij eenvoudiger kunnen overstappen naar een nieuwe werkgever.

Unieke kennis en expertise

Als vertegenwoordiger van meer dan 1.850 register-casemanagers beschikt het RSC over een unieke bundeling van kennis en expertise op het gebied van re-integratie. De aangesloten professionals weten als geen ander wat wel en niet werkt bij inspanningen om zieke werknemers weer aan de slag te krijgen. ‘Casemanagers zien in de praktijk waar de drempels liggen waar 60-plussers en hun werkgevers tegenaan lopen,’ zegt Merckelbagh. ‘Dit maakt het gemakkelijker om effectieve oplossingen te bedenken die zulke obstakels wegnemen. Deze kennis willen wij niet voor onszelf houden, maar delen met de BV Nederland. Neemt de overheid onze aanbevelingen over, dan kunnen de bij ons aangesloten professionals hier bovendien probleemloos concrete invulling aan geven.

No-riskpolis voor huidige werkgever

Het RSC bepleit niet alleen maatregelen die het gemakkelijker maken om over te stappen naar een nieuwe werkgever. Een minstens zo belangrijke aanbeveling is om de no-riskpolis toe te passen als de huidige werkgever bereid is om een 60-plusser na 104 weken ziekte in dienst te houden. ‘Terugkeer in de eigen organisatie is de kortste route naar succesvolle werkhervatting,’ zegt Nikkels. ‘Maar een werkgever moet hier meestal de nodige moeite voor doen. Denk bijvoorbeeld aan omscholing, of aanpassing van de functie of werkplek.’ In de praktijk wordt de ruimte voor zulke investeringen beperkt door een fors financieel risico. De werkgever moet namelijk opnieuw twee jaar het loon doorbetalen als de werknemer onverhoopt weer ziek wordt. Nikkels: ‘Dit levert een drempel op om mensen in dienst te houden. En precies in deze toch al moeilijke situatie biedt de vereenvoudigde WIA-beoordeling werkgevers een goedkope ontsnappingsroute. ‘Heeft een 60-plusser na 104 weken geen inkomen, dan krijgt hij een WGA 80-100 uitkering. Waarom zou je dan nog risico lopen en moeite doen?’ Toepassing van de no-riskpolis biedt volgens haar noodzakelijk tegenwicht. ‘UWV verleent dan een Ziektewetuitkering als de werknemer opnieuw uitvalt. Dit verkleint voor de werkgever het risico en vergroot zo voor de werknemer de kans op werkbehoud.’

Zeven praktische aanbevelingen

De notitie van het RSC bevat in totaal zeven praktische aanbevelingen om de drempels voor werkhervatting weg te nemen. De eerste zes daarvan hebben tot doel het proces in de eerste twee ziektejaren, de wachtperiode vóór de WIA-keuring, maximaal op werk te richten. De zevende aanbeveling focust op de bijzondere situatie dat de werkgever als eigenrisicodrager zelf verantwoordelijk is voor werknemers in de WGA. Dit is de regeling voor werknemers van wie UWV bij de WIA-keuring vaststelt dat zij deels nog kunnen werken. De zeven aanbevelingen zijn:

 1. Zet de no-riskpolis in bij de huidige werkgever.
 2. Bepaal het re-integratiespoor al na zes maanden ziekte.
 3. Pas de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel direct toe in het tweede spoor.
 4. Geef werkgevers een plaatsingsbonus voor 60-plussers.
 5. Bied 60-plussers die niet bij de eigen werkgever kunnen blijven een omscholingsbudget.
 6. Maak duidelijk dat de poortwachtertoets onverkort van toepassing is.
 7. Onderstreep dat eigenrisicodragers ook na 104 weken verantwoordelijk zijn

Alle talenten en mogelijkheden benutten

In een eerder position paper (september 2022) heeft het RSC nog diverse andere verbeteringen voorgesteld voor de sociale zekerheid, zegt Merckelbagh. ‘Met deze notitie vragen we aandacht voor het zo spoedig mogelijk invoeren van een aantal van deze maatregelen. Zo kunnen we voorkomen dat mensen met arbeidsvermogen onnodig in een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering terechtkomen. In deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt is het van groot belang dat we alle talenten en mogelijkheden van oudere werknemers benutten. Uiteraard zijn we ook graag bereid hierover met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV in gesprek te gaan.’

Benoeming uitvoerend directeur is nieuwe stap in doorontwikkeling RSC

Michiel Poppen gaat bedrijfsbureau RSC leiden

Voormalig programmamanager Michiel Poppen wordt per 1 november 2022 de uitvoerend directeur bedrijfsbureau van de stichting Register Specialistisch Casemanagement. Met deze benoeming zet het RSC een belangrijke nieuwe stap in de doorontwikkeling van de organisatie rond zijn beroepsregister voor casemanagement.

Michiel Poppen - Uitvoerend directeur RSC

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) mag zich al enige tijd verheugen in sterke groei van het aantal deelnemers. Dit vraagt om stapsgewijze doorontwikkeling van de organisatie rondom het register. De voorbije periode hebben de leden van het RSC-bestuur een groot aantal vernieuwende werkzaamheden zelf georganiseerd en uitgevoerd. Door de benoeming van Michiel Poppen krijgt de verdere structurering en uitbouw van het RSC de eenduidige aansturing die met het oog op de toekomst gewenst is.

Wil jij graag nader kennismaken met Michiel?
Dat kan! Op 3 november 2022 om 10.00 uur schuiven hij en RSC-voorzitter Gaston Merckelbagh aan voor een online kennismaking. Meld je aan via een kort berichtje naar info@register-rsc.nl, dan sturen wij je een link die toegang geeft tot de sessie.

Aansluiting bij ambitie

“Met Michiel hebben we iemand aan boord die het vak begrijpt en die een belangrijke impuls kan geven aan het verder structureren en uitbouwen van het RSC,” zegt voorzitter van de Stichting RSC Gaston Merckelbagh. “Ik ben blij dat hij voor ons gekozen heeft! Deze benoeming past helemaal in onze ambitie om de kwaliteit van gespecialiseerde begeleiding bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te waarborgen. In de toekomst willen we de diverse vormen van gespecialiseerde, professionele en werkgerichte begeleiding en advisering verder doorontwikkelen. Ook willen we de uitvoerders ervan nog beter ondersteunen. Want wij zijn ervan overtuigd dat gecertificeerde kwaliteit op het gebied van case- en riskmanagement sociale zekerheid een onmisbare bijdrage levert aan een duurzaam inzetbare beroepsbevolking. En daarmee aan een stabiele en succesvolle samenleving.”

Nieuw en toch vertrouwd

Poppen brengt ruime bestuurlijke ervaring met zich mee door zijn jarenlange activiteiten in de financiële branche. Na werkzaamheden bij ING, Aegon, Meeùs en Aon is ook de materie van verzuim en sociale zekerheid hem allerminst vreemd. Daarnaast heeft de nieuwe uitvoerend directeur de RSC-organisatie het voorbije jaar al van zeer nabij leren kennen in zijn rol als programmamanager. Hij begeleidde het bestuur bij het formuleren van een nieuwe toekomstvisie en ambitie, een exercitie die uitmondde in het vaststellen van 7 deelprojecten voor doorontwikkeling van het RSC. Deze worden op dit moment ook al onder zijn leiding uitgevoerd.

Kwaliteit en ondersteuning centraal

Poppen kijkt ernaar uit om zijn huidige werkzaamheden voor het RSC vanaf november verder uit te bouwen. “Het RSC werkt hard aan verdere ontwikkeling van het grootste beroepsregister voor registercasemanagers van Nederland. Voor mij staat het vast dat de complexe wereld van verzuim en sociale zekerheid gebaat is bij één beroepsregister waar de kwaliteit en ondersteuning van professionals centraal staan. Ik ben er trots op dat ik hier de komende jaren een constructieve bijdrage aan mag leveren.”

Position Paper 2022

Position paper september 2022

Er gebeurt op dit moment heel veel in de wet- en regelgeving voor de Sociale Zekerheid. Duidelijk is dat wij een prachtig stelsel voor de sociale zekerheid hebben, maar dat dit niet altijd uitwerkt zoals oorspronkelijk bedoeld was. En dat dit steeds meer gaat schuren. Het kabinet heeft zich daarom tot doel gesteld de ‘hardheden’ uit de WIA weg te nemen. Ook moet er een oplossing komen voor de veel te lange wachttijden voor de sociaal medische beoordelingen. Geen gemakkelijke vraagstukken. Minister Van Gennip heeft in haar brief van 26 augustus dan ook een aantal maatregelen aangekondigd en roept een commissie in het leven om zich over de hardheden in de WIA te buigen.

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) is uiteraard bereid om mee te doen in een richtinggevende discussie. We schrijven deze aanbevelingen op grond van de ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Het RSC vertegenwoordigt 1.800 register-casemanagers. Het is daarmee het grootste beroepsregister in Nederland voor de professionals die dagelijks de regie voeren op het poortwachterproces bij verzuim.

Download hier de position paper

Het belang van medische expertises

Het belang van medische expertises

Afgelopen 28 juni sprak Isabella Bruggenkamp tijdens onze Online Professional meeting over het belang van medische expertises.

We weten allemaal dat medische expertises kostbaar zijn. Het is dus belangrijk te kunnen onderkennen wanneer het wel of niet zinvol is om deze expertises in te zetten. Makkelijk gezegd, maar in de praktijk nog niet zo simpel. Isabella Bruggenkamp vertelt je er meer over in het webinar, ze geeft een aantal praktijkvoorbeelden en tips die jij kan gebruiken.

Bekijk hier het webinar terug.
Isabella Bruggenkamp

Isabella Bruggenkamp, ICARA

Isabella Bruggenkamp, directeur van ICARA en PSIcara, kan hier als geen ander over vertellen. ICARA is gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn. Zij worden ingeschakeld als het herstel of de re-integratie stagneert, er twijfel is over benutbare mogelijkheden of als er sprake is van een onduidelijke diagnose/prognose.

RSC lanceert Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie

RSC lanceert Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie

Eisen, werkmethoden en instrumenten voor verantwoorde toepassing

Het Register Specialistisch Casemanagement lanceert een reeks hulpmiddelen om casemanagers en bedrijfsartsen te ondersteunen bij verantwoorde toepassing van taakdelegatie. Speerpunt is de Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie. Dit praktische hulpmiddel bevat eisen, werkmethoden en instrumenten voor een samenwerkingsconstructie die de komende decennia onmisbaar zal zijn voor een gezonde en duurzaam inzetbare beroepsbevolking.

Bij casemanagement in taakdelegatie voert een casemanager taken van een bedrijfsarts uit onder diens toezicht en verantwoordelijkheid. Deze manier van samenwerken maakt volgens RSC-voorzitter Gaston Merckelbagh een stormachtige opkomst door. ‘Casemanagement in taakdelegatie biedt welkome kansen in een tijd van groeiende behoefte aan adequate bedrijfsgezondheidszorg en een hardnekkig tekort aan bedrijfsartsen. Maar de grote interesse voor deze manier van samenwerken leidt ook tot risico’s, zoals onzorgvuldige toepassing en onbekwaam handelen. Daarom is het belang van deze werkwijzer nauwelijks te overschatten. Casemanagement in taakdelegatie vraagt om strikte regulering en kwaliteitsbewaking. Als beroepsregister voor gespecialiseerde casemanagers zien wij het als onze taak om hierin het voortouw te nemen.’

Eigen kwaliteitsrichtsnoer voor casemanagers

‘De Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie is ons antwoord op de grote behoefte aan een kwaliteitsrichtsnoer voor en vanuit de beroepsgroep van casemanagers,’ zegt Annet Scheeren. Zij leidt binnen het RSC de Faculteit Casemanager Taakdelegatie, die toeziet op de kwaliteit van opleidingen taakdelegatie en op verantwoorde toepassing van de samenwerkingsconstructie. ‘Eerder verscheen al wel een Werkwijzer Taakdelegatie voor bedrijfsartsen (februari 2019). Ook publiceerde de NVAB, de beroepsvereniging van bedrijfsartsen, een Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie (juni 2020). Deze documenten stellen heldere zorgvuldigheids- en kwaliteitseisen aan bedrijfsartsen die (deel)taken willen delegeren. Wat tot nu toe ontbrak, was een soortgelijk kader voor de casemanager die deze taken aanvaardt.’

Actief mee de kwaliteit bewaken

‘Het wettelijk kader voor bedrijfsgezondheidszorg stelt terecht hoge eisen aan zaken als onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, privacy en geheimhouding,’ zegt bedrijfsarts Mark Bourgonjen. Hij is lid van de Faculteit Casemanager Taakdelegatie omdat hij ervan overtuigd is dat casemanagement in taakdelegatie de toekomst heeft. ‘De RSC-werkwijzer helpt casemanagers in taakdelegatie om goed met alle eisen om te gaan en actief mee de kwaliteit te bewaken.’ Dit is volgens hem ook van groot belang voor bedrijfsartsen. ‘Zolang de casemanager zich aan de gemaakte werkafspraken en instructies houdt, is en blijft de bedrijfsarts bij taakdelegatie verantwoordelijk én tuchtrechtelijk aansprakelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat het daarom noodzakelijk en van grote waarde is dat de casemanager zélf mee de kwaliteit bewaakt.’

Spiegel voor werkwijzer bedrijfsartsen

‘De werkwijzer verbindt heldere eisen aan casemanagement in taakdelegatie en biedt concrete werkmethoden en instrumenten voor verantwoorde toepassing,’ zegt faculteitslid en RSC-bestuurslid Marjol Nikkels. ‘Hiermee biedt dit document een eenduidig en overzichtelijk zorgvuldigheids- en kwaliteitskader.’ De inhoud vormt bewust zo veel mogelijk een spiegel voor de eerdergenoemde werkwijzer voor bedrijfsartsen, vult faculteitslid Karin Lelieveldt aan. ‘Zo kunnen de bij taakdelegatie betrokken beroepsgroepen er allebei maximale houvast aan ontlenen. Bij correcte toepassing vindt de delegerende bedrijfsarts altijd een goed voorbereide, professioneel opererende partij naast zich.’

Bewust strenger op rollen en taken

De werkwijzer vormt bij het RSC de sluitsteen van een uitgebalanceerd kwaliteitsbouwwerk met onder meer een beroepscode, legt Nikkels uit. ‘Het fundament dat alles draagt is het RSC Standpunt Casemanagement in Taakdelegatie. Hierin duiden we het maatschappelijk belang en de voordelen van taakdelegatie aan casemanagers. Maar we zetten ook op een rij welke eisen hierbij gelden. Hierin zijn we op onderdelen bewust strenger dan het NVAB-standpunt. De NVAB gaat logischerwijs uit van het perspectief van delegatie aan een reeks professionals, zowel met als zonder medische kennis. Casemanagers vallen in de tweede categorie, daarom kunnen diverse taken volgens ons standpunt in principe niet aan een casemanager worden gedelegeerd. Verder stellen we op grond van de privacyregels en de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts aanvullende eisen om rolvermenging te voorkomen. Zo kan een casemanager die in taakdelegatie van de bedrijfsarts werkt, niet tegelijkertijd de rol hebben van casemanager verzuim namens de werkgever.’

Constructieve samenwerking met bedrijfsartsen

Merckelbagh heeft de werkwijzer en het standpunt tijdens het jaarlijkse RSC-congres formeel overhandigd aan NVAB-voorzitter Boyd Thijssens en NVAB-directeur Gijsbert van Lomwel. Een heel bewust gebaar, aldus projectleider en RSC-bestuurslid Lars Scheurer. ‘Vertegenwoordigers van de NVAB hebben samen met diverse andere deskundigen op het gebied van taakdelegatie kritisch meegekeken bij de totstandkoming van beide documenten. Dat leidde tot waardevol commentaar vanuit het perspectief van de bedrijfsarts. Voor deze constructieve houding zijn we de NVAB dankbaar. Juist bij taakdelegatie staat of valt immers alles met goede professionele samenwerking. Bedrijfsarts en casemanager kunnen er samen voor zorgen dat werknemers toegang hebben en houden tot goede bedrijfsgeneeskundige zorg. En ze zijn er samen verantwoordelijk voor dat die plaatsvindt in lijn met de wettelijke kernvoorwaarden. Het is dus cruciaal dat beide beroepsgroepen zich in het standpunt en de werkwijzer herkennen en ermee uit de voeten kunnen.’

RSC-instrumenten voor casemanagement in taakdelegatie

Werkwijzer en standpunt zijn ook gebundeld in een handzaam boekje. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het RSC. De oplage is beperkt, dus beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

Nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

Uitnodiging presentatie nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

Op 12 april verschijnt de nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten, versie 7.
De STECR-kenniskring nodigt de leden van het Register Specialistische Casemanagement graag uit de presentatie van deze werkwijzer bij te wonen.

In deze zevende versie van de werkwijzer staat het conflict centraal. Vanuit de gedachte dat voorkomen beter is dan genezen, wordt niet alleen ingegaan op het beheersen van een arbeidsconflict en de rol van de bedrijfsarts daarbij, maar ook wordt uitvoerig ingegaan op het voorkómen van arbeidsconflicten.

Niet alle meningsverschillen en conflicten zijn negatief. Ze kunnen leiden tot nieuwe ideeën, inzichten of zelfs innovatie. Als meningsverschillen echter niet worden uitgesproken, kunnen ze escaleren naar een ernstig conflict wat kan leiden tot ziekte, verzuim of onnodig vertrek uit de organisatie. Wrijven geeft glans, schuren geeft krassen wordt wel gezegd.

Tijdens de presentatie wordt daarom uitvoerig ingegaan op het ontstaan van arbeidsconflicten, de rol van cultuur daarbij en wat de capability benadering kan betekenen. We staan stil bij de ideale organisatie, het belang van beleid ter voorkoming van arbeidsconflicten en de rol van de mede-zeggenschap daarin. Ook wordt besproken hoe kan worden voorkomen dat meningsverschillen uitgroeien tot arbeidsconflicten en komen het belang van het voeren van het Goede Gesprek en de rol van professionals van binnen- en buiten de organisatie aan de orde.

Voor situaties waarin het conflict escaleert, al dan niet gepaard gaand met een ziekmelding, wordt ingegaan op de rol van de bedrijfsarts en (de invulling van) de interventieperiode. Daarbij is voortgebouwd op de zesde versie waarin gekozen was voor maximale duidelijkheid en juridische scherpte in het proces. Tot slot wordt het belang van tijdige inzet van arbeidsmediation besproken en hoe dit zich verhoudt tot andere gespreksinterventies.

Deelnemers aan de presentatie ontvangen de STECR werkwijzer Arbeidsconflicten versie 7.

PROGRAMMA op dinsdag, 12 april

15.00 uur: Inloop met koffie en thee en ruimte voor bestudering werkwijzer
15.30 uur: Opening en welkomstwoord
15.40 uur: Presentaties door de kenniskringleden:

mr. Dirk Jan Buys, voormalig kantonrechter
drs. Yvonne Cernohorsky, verzekeringsarts UWV
drs. Jeannette Hemke, bedrijfsarts
Desiree Rooze, mediator
mr. Sietse Voogt, arbeidsrechtadvocaat

17.00 uur: Koffie/Thee Pauze en bestudering werkwijzer
17.15 uur: Vragen en discussie
18.15 uur: Afsluiting en borrel

Aan bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en mediators (MfN) kunnen PE-punten worden toegekend.

De presentatie vindt plaats in:

Het Oude Tolhuys, de Waterliniezaal
Weg naar Rhijnauwen 13-15,
3584 AD te Utrecht.
(Er is vrij parkeren)

De prijs van de bijeenkomst inclusief werkwijzer bedraagt € 90,00.

Voorlichtingsnieuwsbrief RSC

Voorlichtingsnieuwsbrief RSC

We merken dat er best wat vragen leven over wat het betekent om aangesloten te zijn bij het RSC. Waar staat het RSC voor? Hoe zit het met het gebruik van titels? Hoe kun je PE-punten halen? In deze nieuwsbrief krijg je antwoord.

Waar staat het RSC voor?

Het RSC staat en gaat voor gespecialiseerde, professionele en werkgerichte begeleiding voor iedereen die te maken heeft met (dreigende) uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid. En voor maximaal onderscheidend vermogen voor de casemanagers die deze dienstverlening aanbieden.

Alle betrokkenen profiteren

Betrokkenheid van een professionele casemanager vormt een garantie voor actief en kundig procesmanagement en bevordert soepele werkhervatting. Door preventie van langdurige uitval en het voorkomen van onnodige medicalisering. Door optimale begeleiding van herstel en re-integratie. Door proactieve bewaking van rechten en plichten en oplossingsgerichte conflicthantering. Of door specialistisch advies over sociale zekerheid, arbodienstverlening, riskmanagement en verzekeringen. Hier profiteren niet alleen werkgever en werknemer van. Ook andere betrokkenen zoals de bedrijfsarts zijn gebaat bij een optimaal verlopend proces met de juiste focus. Of bij praktische ondersteuning door een casemanager in taakdelegatie.

Optimale kwaliteitsborging door constructieve samenwerking

Het RSC steekt veel energie in bevordering van de kwaliteit van casemanagers en behartiging van hun belangen. Hierbij zijn we graag een constructieve samenwerkingspartner voor iedereen die duurzame inzetbaarheid van werkenden een warm hart toedraagt. We werken actief aan kwaliteitsnormen en -leidraden voor alle vormen die casemanagement in de praktijk aanneemt. En we streven naar een helder vergezicht: opname van de casemanager als gecertificeerde kerndeskundige in de Arbeidsomstandighedenwet.

Wettelijke regeling biedt de beste kwaliteitsgarantie

Als we dit bij wet regelen, kunnen werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen er werkelijk op vertrouwen dat het goed zit. Zo doen we recht aan de grote maatschappelijke belangen die met duurzame inzetbaarheid van werkenden zijn gemoeid. Maar ook aan de in de voorbije decennia opgedane ervaring dat goed casemanagement het terrein is van gespecialiseerde professionals. Het ontstaan van registers en een reeks titels met bijbehorende opleidings- en kwaliteitseisen onderstreept dit. Wettelijke verankering is de logische vervolgstap en de ultieme bevestiging van de focus op kwaliteit en professionaliteit. Dit is niet alleen in het belang van casemanagers zelf, maar vooral ook in dat van iedereen die met hen samenwerkt.


Welke titel mag jij voeren?

Eén van de voordelen van inschrijving in het register is dat je een titel mag voeren. Zo is het voor opdrachtgevers duidelijk welke vakkennis je hebt en heb je binnen de arbeidsmarkt een streepje voor op casemanagers die zich niet registreren.

Welke titel je mag voeren is afhankelijk van je opleiding:

 • ROV® voor gediplomeerden Regie op Verzuim
 • ROZ voor gediplomeerden Regie op Ziektewet
 • ROW voor gediplomeerden Regie op Werkvermogen
 • RCM® voor gediplomeerden Post Bachelor Register Casemanagement
 • RSZ® voor gediplomeerden Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid/ Risk Management Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid
 • RCMC® voor gediplomeerden Post Bachelor Register Casemanagement plus Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid OF voor gediplomeerden Register Case- en Caremanagement.
 • ADVI voor gediplomeerden Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige
 • CMTD® voor gediplomeerden Casemanager Taakdelegatie

Heb je een specialisatie gedaan, dan maken we deze zichtbaar als aantekening in ons register. Zo kunnen opdrachtgevers bijvoorbeeld zien dat je ROV bent en de aantekeningen voor de specialisatie ‘Taakdelegatie’ en ‘Conflicthantering’ hebt behaald.

Een titel is niet vrijblijvend

Het voeren van je titel betekent ook dat je bereid bent je vakkennis op peil te houden. Je behaalt PE-punten met bijvoorbeeld het volgen van bijscholingen en intervisie, het bijwonen van het RSC-jaarcongres en je doet de driejaarlijkse kennistoets.

Schrijf je jezelf uit bij het RSC, of word je uitgeschreven omdat je de benodigde PE-punten niet behaalt, dan mag je dus ook je titel niet meer gebruiken! Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.


Programma voor permanente educatie (PE)

Het RSC heeft ontwikkeling van kennis en vaardigheden hoog in het vaandel staan. Deze bepalen immers jouw onderscheidende waarde binnen de wereld van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Omdat die wereld voortdurend verandert, verlangen we van professionals die bij ons aangesloten zijn dat zij hun kennis en vaardigheden up to date houden.

Je moet elke twee jaar 25 PE-punten behalen. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken, organiseren we elke maand bijscholingssessies over diverse onderwerpen. Daarnaast kun je het RSC-jaarcongres bijwonen, een specialisatie volgen en aan intervisiebijeenkomsten deelnemen. Ook de PE-toets levert PE-punten op. Je mag naar eigen inzicht en voorkeur bepalen hoe je de 25 PE-punten behaalt. De puntentoekenning is als volgt:

 • Bijscholingsdagdeel: 3 punten
 • Bijscholings- of kennisdag (2 dagdelen): 6 punten
 • RSC-jaarcongres: 2 punten
 • Intervisie: 1 punt (maximaal 6 per jaar)
 • PE-toets: 10 punten
 • Permanent Actueel: 6 punten per jaar
 • Specialisatie (Regie op Ziektewet verkort, Casemanager Taakdelegatie verkort, Specialist conflicthantering/kompas): 15 punten
 • Vervolgopleiding (Post Bachelor Register Casemanagement, Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid): 25 punten

Twee bijscholingen per jaar verplicht

Wij vinden het borgen van kwaliteit zeer belangrijk. Daarom stellen wij het volgen van twee bijscholingsdagdelen per jaar verplicht. Deze kunnen vanuit de RSC-registratie aantrekkelijk en eenvoudig via het RSC worden afgenomen. Kies je voor een Uitgebreid- of Zelfstandigen-registratie, dan zitten de twee bijscholingen automatisch in het abonnementsgeld.
Zou je graag een bepaald onderwerp in het bijscholingsprogramma zien? Laat het ons weten, dan kunnen we hiermee rekening houden.

PE-toets

Als RSC’er maak je één keer in de drie jaar een verplichte PE-toets. De PE-toets bestaat uit 30 meerkeuzevragen en wordt verzorgd door Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid. Als je gewoon je vakkennis bijhoudt, moet de toets geen enkel probleem zijn. Je kunt de toets op verschillende plaatsen in het land maken, in een vooraf vastgestelde periode in het voor- en najaar. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Hoe worden de PE-punten geregistreerd?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het opvoeren van je behaalde PE-punten. Dit kan onder Mijn RSC op de website. Als dat van toepassing is upload je daarbij een bewijs van deelname of certificaat. Van activiteiten als bijscholingen of webinars georganiseerd door het RSC, ontvangen wij een presentielijst zodat we de opgevoerde punten kunnen controleren.


Permanent Actueel

Heb je Permanent Actueel al ontdekt? Hier vind je elke maand artikelen over relevante ontwikkelingen in ons vakgebied waarmee je ook weer PE-punten kunt verdienen.

Permanent Actueel vind je onder het kopje ‘Het register’ op de website. In het artikeloverzicht zie je welke artikelen voor jou interessant zijn. De groene module Algemeen bevat artikelen die voor alle RSC’ers gelden. Maar er zijn ook modules die bijvoorbeeld vooral voor de RSZ’er of ROW’er interessant zijn.

Onder elk artikel staan een aantal vragen die je kan beantwoorden. Heb je zes maanden lang alle artikelen bestudeerd en de vragen beantwoord, dan kun je een certificaat downloaden. Hiermee kun je in Mijn RSC 3 PE-punten opvoeren. Per jaar zijn er zo dus 6 PE-punten te behalen.


Onafhankelijke klachtencommissie

Hoezeer je ook je best doet, soms kan er iemand zijn die niet tevreden is over jouw dienstverlening. Meestal valt dit onderling wel op te lossen. Komen partijen er onderling niet uit, dan kan de onafhankelijke klachtencommissie van het RSC helpen de impasse te doorbreken.

De Klachtencommissie bestaat uit twee geregistreerden van het RSC én een onafhankelijke voorzitter met een juridische achtergrond

 • Mr. Jörg Gerrits, voorzitter
 • Chantal Jansen ROV
 • Carmen Schräder RCMC, ADVI

Het bestuur van het RSC begrijpt heel goed dat het vervelend kan zijn als er op enig moment door iemand wordt geklaagd over jouw werkwijze. Maar, de meeste klachten komen niet vanzelf. We zijn ervan overtuigd dat van iedere klacht een kans kan worden gemaakt om te reflecteren op het eigen functioneren en het een volgende keer (nog) beter of anders te doen. Daarnaast kan het natuurlijk ook prettig zijn als de klachtencommissie bevestigt en uitlegt dat een bepaalde klacht ongegrond is en dat op een juiste en professionele wijze invulling en uitvoering is gegeven aan het case- of caremanagement.

In het Klachtenreglement (te vinden op de website) staat beschreven hoe het traject precies verloopt. De klachtencommissie beslist bij meerderheid van stemmen of de klacht wel of niet in behandeling wordt genomen en/of de klacht gegrond of ongegrond is. De klachtencommissie stuurt een kopie van de beslissing naar het bestuur van het RSC. Hierbij kan de commissie ook advies uitbrengen. Het bestuur beslist of er maatregelen worden getroffen naar aanleiding van het besluit van de commissie en zo ja, welke.

De klachtencommissie heeft dus niet de bevoegdheid om RSC’ers te (laten) berispen en/of te (laten) schrappen uit het register. Ook kan de klachtencommissie niet een schadevergoeding toekennen aan één van beide partijen.

Meer informatie:
Klachtenregeling – Register Specialistisch Casemanagement


RSC Werkwijzer Casemanagement Taakdelegatie

Het RSC heeft een Werkwijzer Casemanagement Taakdelegatie ontwikkeld vanuit de visie van de casemanager. De Werkwijzer wordt gepresenteerd op het RSC Jaarcongres op 13 april 2022.

Casemanagement in taakdelegatie onder auspiciën van de bedrijfsarts heeft de laatste jaren een flinke groei doorgemaakt. Dat is niet zo vreemd: een voordeel van taakdelegatie is dat deze werkwijze op verantwoorde wijze kan helpen om de druk op bedrijfsartsen te verlagen. Bedrijfsartsen krijgen zo meer ruimte om te focussen op aspecten van werk en gezondheid waarop hun toegevoegde waarde het grootst is.

Er bestond al wel een Werkwijzer taakdelegatie, maar deze is geschreven voor de bedrijfsarts. Met de RSC werkwijzer richten we ons specifiek op de casemanager die in taakdelegatie werkt. De werkwijzer biedt alle handvatten om het werken in taakdelegatie onder auspiciën van de bedrijfsarts verantwoord uit te voeren.

RSC jaarcongres ‘Vakgebied in beweging’ – 13 april 2022

RSC jaarcongres ‘Vakgebied in beweging’ – 13 april 2022

Op 13 april houden wij LIVE ons RSC Jaarcongres! Een geweldig moment om vakgenoten te ontmoeten én om samen het vijfjarig bestaan van het RSC te vieren! Inmiddels hebben ruim 1.600 casemanagers, casemanagers taakdelegatie, riskmanagers sociale zekerheid en re-integratiecoaches zich bij het RSC aangesloten en zijn we een erkende beroepsgroep geworden. Een feestje waard dus!

Programma

12.45 uur: Ontvangst met centrale registratie en ontmoeting met sponsoren.
13.30 uur:  Opening door dagvoorzitter Jeroen Breen, voorzitter Raad van Toezicht RSC.
13.35 uur: Gaston Merckelbagh, voorzitter RSC: waar staan we nu als RSC en wat zijn onze dromen voor de toekomst?
13.50 uur: Marjol Nikkels, vice-voorzitter RSC over actuele marktontwikkelingen, o.a. de WIA-achterstanden en de voorschotproblematiek voor de WGA-eigenrisicodragers.
14.15 uur: Presentatie door Evert Hatzmann over zijn bestseller ‘Houd je feedback’.
15.00 uur: Pauze, ontmoeting met elkaar en met onze sponsoren.
15.35 uur: Lars Scheurer, bestuurslid RSC: officiële introductie van de RSC Werkwijzer Casemanagement Taakdelegatie.
Erwin Gorissen, bedrijfsarts, spreekt namens de NVAB over de samenwerking Bedrijfsartsen en Casemanagers.
16.05 uur: Paneldiscussie met de faculteitsleiders van het RSC onder leiding van Bart Brenninkmeijer (secretaris RSC) over de ontwikkelingen in ons vakgebied.
16.45 uur – 17.30 uur: Borreltijd en ontmoeting met sponsoren.

Mis dit unieke congres niet. Deelname is gratis en je krijgt hiervoor 3 PE-punten.

 

Schrijf je op tijd in, want vol is vol. Bij je inschrijving kun je ook aangeven of je bereid bent om te helpen bij de congresregistratie. Zo maken we samen dit LIVE congres weer mogelijk.

Mocht onverhoopt de overheid opnieuw maatregelen nemen, waardoor we niet samen mogen komen, dan schakelen we om naar een online congres in de studio.

 

Tot ziens op 13 april!


We danken al onze sponsoren die dit Jaarcongres RSC mede mogelijk maken.

 

Nationale Nederlanden Icara 2deSpoor MKbasics.nl VCSW Richting kroller boom jobport robidushcs cs opleidingen other side at work Poortwachter direct ActureDBC People fix SAZASlogo Ergatis