Blog: Grote kansen én uitdagingen op komst bij WIA-casemanagement

Door Marjol Nikkels, bestuurslid RSC

Nederland staat voor een omslag op het gebied van WIA-management. Tot nu toe lag de focus op herbeoordelingen, met als doel doorstroming van WGA 80-100 naar IVA. Nu die slag grotendeels is geslagen, verschuift de aandacht naar de kwaliteit van de re-integratie. Hier liggen grote kansen voor casemanagers, maar die zullen niemand zomaar komen aanwaaien.

Wie wil weten hoeveel energie verzekeraars en private uitvoerders de voorbije jaren hebben gestoken in doorstroom van WGA naar IVA, hoeft maar te kijken naar de WIA-populatie. Volgens een recente analyse van het ministerie van SZW is het aandeel IVA hierin sterk toegenomen. Die groei verloopt sneller dan bij de WGA en zorgt in 2060 naar verwachting voor een verdeling 47% WGA en 53% IVA. Het mag duidelijk zijn dat er de voorbije jaren met veel succes is ingespeeld op het feit dat de duurzaamheid van arbeidsongeschiktheid aan de WIA-poort vaak nog niet vaststaat. In de praktijk neemt de kans op doorstroom naar de IVA toe naarmate een WGA-uitkering langer loopt.

Bij herbeoordelingen is de grootste slag geslagen

Natuurlijk hangt de doorstroomkans óók in sterke mate af van het aantal herbeoordelingen dat UWV weet uit te voeren. Meer herbeoordelen resulteert in meer doorstroom. Omdat er al jaren te weinig verzekeringsartsen zijn om alle herbeoordelingen te kunnen uitvoeren, is er zeker nog verbetering mogelijk. UWV geeft echter ook al jaren voorrang aan verzoeken van of namens werkgevers. Daarom is voor de private sector anno 2021 de grootste slag op het gebied van herbeoordelen toch wel geslagen. Doorstroomkansen zijn verzilverd of alvast ingeboekt door de processen erop in te richten. Bij nieuwe WGA-instroom en veranderingen in de gezondheid van de huidige WGA-populatie zal alert worden gereageerd op de kansen die zich voordoen.

De lat bij kennis en vaardigheden gaat omhoog

Dus is de tijd rijp om aanvullende wegen naar schadelastbeperking te vinden. Het voor de hand liggende verbeterpunt is de kwaliteit van de re-integratie, want daar is nog veel winst mogelijk. Voor casemanagers biedt dit grote kansen, maar ook uitdagingen. Tijdig een herbeoordeling aanvragen is vooral een kwestie van alert zijn en goede afspraken maken. Belangrijk werk, maar niet uitgesproken ingewikkeld. De kwaliteit van de re-integratie verbeteren is andere koek. De komende jaren gaat de lat omhoog ten aanzien van specialistische, goed onderhouden kennis en vaardigheden. Uitvoerders, verzekeraars en werkgevers zullen in toenemende mate vragen om bewijslast: welke ervaring heb je, werk je aantoonbaar aan je eigen kwaliteit, heb je al je PE-punten?

Onderhoud en vergroot je meerwaarde

Wil je als casemanager aan deze eisen kunnen voldoen (en dat wil je), dan ontkom je om te beginnen niet aan aansluiting bij een kwaliteitsregister. Doe dit liever vandaag dan morgen, want het is de kortste weg naar doorlopend onderhoud van je kennis en vaardigheden. Wil jij eerst wel eens zien wat een club als het RSC op dit punt te bieden heeft? Fair point. Een prima onderwerp om de waarde van kennisdeling mee te illustreren is de vraag wat effectief WIA-casemanagement eigenlijk inhoudt. Want die vraag moet je jezelf als casemanager zeker ook stellen. Op welke punten kun je het verschil maken, welke valkuilen je moet zien te vermijden? Ik zet vier praktische tips op een rij.

  1. Focus bovenal op passend werk

Effectief WIA-casemanagement begint in de eerste 104 weken. Sterker nog, daar is in de praktijk de grootste winst te behalen. Hét punt van aandacht is snelle activering in passend werk. Onderzoek van UWV bevestigt wat ingewijden al langer weten: het wel of niet hebben van een werkgever bij de WIA-keuring is van grote invloed op de arbeidsparticipatie in latere jaren. En dus ook op de omvang van de schadelast. Passend werk is goed voor mensen, inactiviteit belemmert de re-integratie. Dus benut de verplichting die werknemers hebben om zulk werk te accepteren. Minstens zo belangrijk: behoed werkgevers voor vrijblijvendheid op dit terrein. Ga uit van de medische beperkingen en de ervaring van de werknemer, niet van loonwaarde. Op dat punt is 70% namelijk al voldoende.

  1. Werk aan samenwerking met de bedrijfsarts

Ook goede samenwerking met de bedrijfsarts is een speerpunt. Werken in taakdelegatie is hierbij in opkomst. Deze werkwijze kan de kwaliteit sterk verhogen en maakt het mogelijk om verzuim op verantwoorde wijze te demedicaliseren. Maar hij vraagt ook om uiterst zorgvuldige afspraken en strikte naleving van spelregels. Met als gouden regel dat je als casemanager in taakdelegatie zélf niets vindt. Het uitspreken van oordelen, bijvoorbeeld over belastbaarheid van de werknemer, is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Voorkom verder dat je tegelijkertijd taakgedelegeerde van de bedrijfsarts en vertegenwoordiger van de werkgever bent. Die twee rollen zijn niet te verenigen. In deze recente blog van collega-bestuurslid Gaston Merckelbagh lees je meer over taakdelegatie.

  1. Adviseer over de financiële risico’s en kansen

Een punt waar je als casemanager zeker ook een groot verschil kunt maken is goede financiële advisering. Veel werknemers én werkgevers hebben geen idee van de risico’s rond WIA-instroom. Terwijl goede informatie hierover grote invloed heeft op de manier waarop beide partijen een aanbod van passend ander werk benaderen. Vier punten waar je op kunt wijzen:

  • De kans op een WIA-uitkering is helemaal niet zo groot. Bijna een derde (32%!) van de zieke werknemers wordt bij de WIA-poort als 35-minner afgewezen.
  • Het oordeel volledig arbeidsongeschikt geeft zelden financiële rust. Maar 19% krijgt direct IVA toegekend. Bij 32% wordt het WGA 80-100 (volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt).
  • Zonder aanvullingsverzekering betekent WIA-instroom hoe dan ook 25% inkomensverlies. De hoogste uitkeringen zijn 75% van het laatstverdiende loon.
  • Je kunt nog veel verder terugvallen. Bij onvoldoende benutting van je verdiencapaciteit dreigt in de WGA de VVU: een percentage van het wettelijk minimumloon. Echt heel weinig dus.
  1. Besef dat ook na WIA-instroom nog veel winst mogelijk is

Eenmaal voorbij de WIA-poort is er ook nog steeds veel re-integratiewinst mogelijk. Bijvoorbeeld door je goed te realiseren dat de artikelen 29 en 30 van de Wet WIA feitelijk de verplichtingen voortzetten die de Wet verbetering poortwachter aan werknemers oplegt. Dat sommige instrumenten misschien iets anders heten (‘re-integratievisie’, ‘re-integratieplan’), maar verder gewoon dezelfde functie hebben als hun tegenhangers in de eerste 104 weken. En dat zowel de uitkerings- als de premiestructuur van de WGA zorgt voor een financiële beloning als een deels arbeidsongeschikte in voldoende mate aan de slag blijft. Passend werk is ook hier de sleutel. Zulk werk organiseren (werkgevers) en accepteren (werknemer) is altijd interessant.

 

Interesse in meer kennis?

Word lid van het RSC. Als lid ben je voor de buitenwereld vindbaar op je titel en eventuele specialisatie en laat je zien dat je serieus met je vak bezig bent. Wees welkom!

 

Blog: Grote kansen én uitdagingen op komst bij WIA-casemanagement